Ga naar de inhoud
Home » Onze kerk » Wat is dat toch voor kerk???

Wat is dat toch voor kerk???

Onderdeel van wereldwijde kerk

De Kerk van de Nazarener Hoeksche Waard is sinds 2002 in de Hoeksche Waard aanwezig. In de rest van Nederland zijn nog 15 Kerken van de Nazarener te vinden, onder andere in Dordrecht, Rotterdam en Vlaardingen. Wereldwijd is de kerk echter veel groter (meer dan drie miljoen leden en vrienden, verdeeld over alle continenten). De kerk is ontstaan in Amerika rond 1900 en sinds 1967 actief in Nederland. Ze wordt wel het kerkelijke ‘zusje’ van het Leger des Heils genoemd, vanwege dezelfde traditie waaruit beiden voortkomen.

De start in de Hoeksche Waard

Al enkele jaren had een aantal gezinnen in de regio de wens om een kerk in de Hoeksche Waard te starten die ‘anders’ zou zijn. Het moest een kerk zijn die ook familie en vrienden zou kunnen aanspreken, die niet gewend waren naar een kerk te gaan. Een eigentijdse kerk ook, die de praktische toepasbaarheid van het geloof in deze tijd benadrukt. Zo kwamen deze gezinnen in contact met de Kerk van de Nazarener.

De Kerk van de Nazarener heeft een voor Nederland wat vreemde naam. Deze verwijst naar Jezus Christus, die uit Nazareth kwam. Jezus heeft een groot gedeelte van Zijn leven in deze plaats gewoond onder de mensen van dit dorp. Zoals Jezus onder de mensen leefde, en daar zegenend aanwezig was, zo wil de Kerk van de Nazarener ook tussen de mensen in staan en iets voor hen betekenen. Voor de mensen van de kerk in de Hoeksche Waard houdt dit in dat we volledig onderdeel willen zijn van de Hoeksche Waardse samenleving en daar volop mee willen doen.

Positie van onze kerk

Als je de kerk zou moeten plaatsen tussen de bestaande kerken, dan bevindt de kerk zich zo ongeveer tussen de evangelische en de traditionele kerken in. Met de traditionele kerken hebben we met name de organisatiestructuur gemeen. Zo kennen we een theologisch geschoolde predikant en een eindverantwoordelijke kerkenraad. De kerkenraad wordt door de leden van de kerk gekozen en de kerk is daarmee een democratisch orgaan. Iedereen telt mee en mag meepraten, en op de plaatselijke Jaarvergadering maken we met elkaar het beleid van de kerk.
De predikant heeft bij ons een degelijke, kerkelijke opleiding genoten, die ook in de praktijk getoetst wordt, alvorens tot een definitieve aanstelling wordt overgegaan.

Met de evangelische kerken hebben we de nadruk op een persoonlijk geloof gemeen. Een persoonlijk geloof houdt in dat iedereen God kan leren kennen en daar ook zelf voor verantwoordelijk is. God is voor ons een daadwerkelijk aanwezige ‘Persoonlijkheid’, aan wie je raad kunt vragen, die je troost, leidt, van wijsheid voorziet, en met wie je je vreugde kunt delen. Je kunt Hem kennen, en actief met Hem omgaan, wat een geweldige ervaring is, omdat Hij boven alles een God van Liefde is; een God die van alle mensen houdt! En dat is een beleving die elk mens kan ontvangen! De liederen die bij ons gezongen worden, komen meestal uit een evangelische bundel en hebben een eigentijds karakter.

In de praktijk

Dat we tussen de traditionele kerken en de evangelische kerken in zitten, blijkt ook uit het feit dat bij ons kinderen zowel gedoopt kunnen worden, als ook kunnen worden ‘opgedragen’ (kinderzegening), afhankelijk van de keuze van de ouders. De gedachte hierbij is dat de keuzes van het hart, en de beloften van de ouders, belangrijker zijn dan de wijze waarop zij dit willen uiten.

Verder kiest de kerk ervoor om de nadruk te leggen op de praktische navolging van Jezus. Zoals Jezus heeft geleefd, en met mensen is omgegaan, zo willen ook wij leven en met onze medemensen omgaan. Vol van liefde, waarheid en genade! Dat is de weg die we met elkaar willen leren in de kerk.

Allerlei geloofsonderwerpen waarover je van mening kunt verschillen (bijvoorbeeld een kerkelijke visie op Israël, een eindtijdvisie, of een bepaalde kijk op de gaven van Gods Geest), worden in de Kerk van de Nazarener niet gerekend tot de hoofdzaken. Als iemand God liefheeft met alles wat in hem of haar is, en zijn naaste liefheeft als zichzelf, dan is het niet nodig om over allerlei bijzaken te struikelen. Over deze bijzaken mag je in onze kerk rustig van mening verschillen, omdat we elkaar boven alles in liefde willen aanvaarden. Er wordt van alle gemeenteleden gevraagd om de ander in de ‘bijzaken’ vrij te laten.
De boodschap dat Gods liefde mensen ten goede kan veranderen, en vrij kan maken, is te belangrijk om te laten belemmeren door eindeloze (zinloze?) debatten over de ‘ware leer’. Deze ‘eenheid in verscheidenheid’ is de basis voor het ‘gemeente-zijn’ van de kerk in de Hoeksche Waard, en eigenlijk ook voor de Kerk van de Nazarener wereldwijd. ‘Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alles’, is een kreet die ons op het hart geschreven is!

Kerk zijn in het groot en in het klein

Omdat een kerk al gauw als massaal ervaren kan worden, zijn er veel activiteiten om dit te doorbreken. Zo kennen we binnen de kerk zogenaamde ontmoetingskringen. Dit zijn kleine groepen binnen de kerk, van mensen met vaak gemeenschappelijke interesses (bijbelstudie, muziek, maatschappelijke thema’s, ondernemers, gebed), die maandelijks of tweewekelijks bij elkaar komen. In deze kring leer je al snel een aantal mensen kennen en is er betrokkenheid op elkaar. Ook voor tieners en jong-volwassenen zijn er activiteiten op doordeweekse avonden en in het weekend.

Na de zondagse dienst is er altijd gelegenheid om koffie met elkaar te drinken. Hiervan wordt door bijna iedereen gebruik gemaakt, om elkaar weer even echt te ontmoeten en bij te praten. Ook hebben we een aantal keren per jaar een gezamenlijke maaltijd.

Groeien in geloof

Voor mensen die al heel lang gelovig zijn, maar ook voor mensen die nog maar heel kort geloven, is het belangrijk om te blijven groeien in de navolging van Jezus. Híj is onze passie, en van Hém willen we blijven leren! Daarom worden er ook regelmatig diverse cursussen aangeboden die gevolgd kunnen worden. Dit hoeven niet altijd cursussen te zijn die door de kerk zelf gegeven worden, maar kunnen ook cursussen zijn die door andere kerken of instellingen worden verzorgd.

De cursussen zullen vaak heel praktisch van aard zijn, waarbij we leren om christelijke principes toe te passen in de opvoeding, het omgaan met financiën, een eventueel huwelijk, de omgang met relaties of conflicten, enz.
Op deze manier maken we ons geloof praktisch in de keuzes die elke dag gemaakt moeten worden, en kunnen we ook de mooie vruchten daarvan proeven!

Themadiensten

Om het mensen gemakkelijker te maken af en toe iemand uit te nodigen om kennis te maken met Gods Liefde (iets wat werkelijk te ervaren is, en wat onze eigen harten intens geraakt heeft!) organiseren we regelmatig themadiensten. Het voordeel van een themadienst is dat het onderwerp al lang van te voren bekend is, zodat dit bij de uitnodiging al verteld kan worden. Een ander voordeel van het bekend zijn van het onderwerp is dat ook andere mensen ingeschakeld kunnen worden bij de dienst zodat een zeer afwisselende dienst ontstaat.

En natuurlijk bent u altijd van harte welkom om eens te proeven en te onderzoeken of onze kerk ook uw geestelijk ‘thuis’ zou kunnen zijn. Iedere zondag komen we samen in het gebouw van de muziekvereniging Prinsen Juliana, Industrieweg 5 te Klaaswaal, en we starten om 10.30 uur!

Hoe komt de Kerk van de Nazarener aan zijn naam?

Onderstaande video geeft op deze vraag een mooi antwoord.